KVGM-MVO Verklaring Beleid 2018

Mondial Movers

Mondial Movers stelt zich ten doel het professioneel laten verhuizen voor iedereen toegankelijk te maken. Dit doet zij door te streven naar een optimum waarbij haar activiteiten als meest vriendelijk kunnen worden omschreven. Meest vriendelijk is dan van toepassing op alle gebieden waarmee de activiteiten raakvlakken hebben, zowel in relatie tot de “Planet” als tot “People”. Milieu en sociale overwegingen zijn leidend bij de dagelijkse bedrijfsvoering, inzet van medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt heeft prioriteit.

Mondial Movers heeft als haar hoofdactiviteit;

De acquisitie, coördinatie en bewaking van verhuiscontracten; Organisatie en participatie in (bedrijfsoverstijgende) activiteiten en projecten ten behoeve van de aandeelhoudende verhuisbedrijven; Nationale en internationale inboedel, bedrijfs- en projectverhuizingen; additionele activiteiten; Opslag, registratie en beheer van inboedels, goederen en archieven volgens klantspecificaties; Self-storage; Transport en distributie van goederen; Ontvangst, opslag en vrijgave van douanegoederen.
(scope ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001)

De hoofdactiviteit geldt voor de gehele Mondial Movers organisatie, dus zowel het kantoor van Mondial Movers BV, als ook voor alle vestigingen en bedrijven die onder de Mondial Movers vlag opereren, zodat voor stakeholders geen onduidelijkheid kan ontstaan over wat Mondial Movers omhelst. Als in deze verklaring gesproken wordt over Mondial Movers dan wordt de totale organisatie bedoeld. Mondial Movers BV wordt specifiek benoemd.

Deze beleidsverklaring omvat alle activiteiten, waarbij Mondial Movers de aspecten rond Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu (kort KVGM-Beleid), waarin opgenomen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (kort MVO-Beleid), waar mogelijk toe zal passen op haar bedrijfsvoering. Mondial Movers BV acteert als Social Enterprise.

De samenwerking tussen de 20 bedrijven binnen Mondial Movers is gebaseerd op het Rijnlandse zakenmodel, waarbij de continuïteit van de onderneming voorop staat. Financieel gewin voor de besloten vennootschap Mondial Movers heeft geen prioriteit. De aandeelhouders zijn gebaat bij de samenwerking doordat ze sneller beschikken over gezamenlijke kennis, kostenbesparend kunnen werken, kwaliteitsverhogende activiteiten ondernemen, extra omzet kunnen genereren en deel uitmaken van een netwerk van gelijkgestemde ondernemers door geheel Europa. Daarnaast is het iedere aandeelhouder gelukt om z’n eigen invulling te geven aan het stukje meerwaarde dat door Mondial Movers wordt gecreëerd voor z’n eigen zelfstandige vestiging. Mondial Movers BV fungeert voor zowel de medewerkers, de zelfstandige vestigingen, de opdrachtgevers en overige stakeholders, als gidsbedrijf en partner daar waar het gaat om nieuwe ontwikkelingen. Tot de taak van Mondial Movers behoort onder andere het doorgeven van kennis en het begeleiden van andere betrokkenen op de weg naar een verantwoorde bedrijfsvoering. Wij doen dit in dialoog met opdrachtgevers, periodiek overleg met medewerkers, vergaderingen van aandeelhouders, publicaties in vakbladen, via onze websites, sociale media en in het jaarverslag.

Mondial Movers stelt zich tot doel om bij het dagelijks handelen een evenwicht tot stand te brengen tussen werkomstandigheden, natuur en milieu enerzijds en de bedrijfsvoering anderzijds. Ook wil zij een voorbeeld zijn betreffende haar verantwoordelijkheid voor het milieu in haar werk- en leefomgeving. Mondial Movers stelt zich tot taak om voortdurend te werken aan een verminderde milieubelasting per geleverde prestatie of inzet. Eerlijk en integer handelen is de basis van haar activiteiten en contacten met stakeholders.

Als leidraad bij het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) dat Mondial Movers voor ogen staat hanteert zij de ISO 26000 richtlijn.
De 7 principes van ISO 26000 zijn binnen de bij Mondial Movers gehanteerde normen en procedures geborgd en maken onderdeel uit van het besluitvormingsproces. Het gaat dan om: 1. goed bestuur, 2. mensenrechten, 3. arbeidsomstandigheden, 4. milieu, 5. eerlijk en integer handelen, 6. consumentenbelangen, 7. maatschappelijke betrokkenheid.

Bij haar besluiten beschouwt Mondial Movers Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu als gelijkwaardige factoren en complementair aan de economisch gestelde eisen binnen de organisatie.
Diensten en producten welke door Mondial Movers worden geleverd dienen minimaal die kwaliteit te hebben die met onze opdrachtgevers is overeengekomen, maar zullen tevens moeten voldoen aan
• De door ons gestelde eisen voor Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu
• De van toepassing zijnde wet en regelgeving
• Maatschappelijk relevante wensen op het gebied van duurzaamheid ( MVO)
Problemen met en conflicten over de besluitvorming worden niet afgewenteld op derden of binnen de organisatie.

Mondial Movers beschouwt zowel de medewerkers, de zelfstandige vestigingen, de opdrachtgevers en overige direct en indirecte betrokkenen bij het bedrijf als stakeholders. Bij al haar activiteiten stelt Mondial Movers de stakeholders centraal.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is de basis van de bedrijfsvoering en sinds de oprichting ook als zodanig in praktijk gebracht. Mondial Movers BV is officieel geregistreerd als koploper en partner van MVO-Nederland. Om de stakeholders de mogelijkheid te bieden de maat van betrokkenheid van Mondial Movers op MVO-gebied te toetsen is het MVO beleid van Mondial Movers ontrafeld in een aantal kernwaarden.
1. Kwaliteit van de dienst. Ter borging van de kwaliteit van onze diensten beschikken we over een kwaliteit managementsysteem, waarin uitdrukkelijk ruimte is gegeven aan controle, evaluatie en verbetering van de dienstverlening.
2. Personeelsbeleid. Er wordt gestreefd naar een personeelsbeleid waarbij de medewerkers kansen krijgen zich te ontplooien en de ideale relatie te vinden tussen hun kunnen en presteren. Qua bemensing geldt er een antidiscriminatiebeleid, terwijl er qua diversiteit gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling tussen geslacht, ras, geloof en geaardheid. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen full-time en part-time medewerkers. Natuurlijk is er ook oog voor verbetering van de werk- en leefomgeving van personeelsleden bij andere bedrijven en binnen de invloedssfeer van Mondial Movers, waarbij schending van de rechten van het personeel uitdrukkelijk wordt afgewezen.
3. Duurzaamheid. Alhoewel de verhuisbranche binnen de transportbranche nu al tot de minst vervuilende branches behoort, stellen we dat iedere organisatie zijn bijdrage hoort te leveren aan het beschermen en in stand houden van de leefbaarheid op deze wereld.
4. Veiligheidsbeleid. Voor die werkzaamheden die door onze buitendienstmedewerkers en overige betrokkenen uitgevoerd worden en vanuit onze voorlichtende rol richting medewerkers en opdrachtgevers, beschikken we over een continu geüpdatet arbo & veiligheid managementsysteem conform OHSAS 18001
Teneinde uitvoer te geven aan haar MVO-beleid heeft Mondial Movers een aantal speerpunten geformuleerd, waar bij de dagelijkse gang van zaken op kan worden teruggegrepen. De speerpunten zijn een handvat en richtlijn van alle medewerkers. Het gaat om:

1) MVO maximalisatie in beleid en invloedssfeer
We zullen hiervoor alle beschikbare en realiseerbare communicatiekanalen inzetten. De keuze is afhankelijk van de relatie tot de stakeholders en loopt vanaf de deelnemersvergaderingen via publicaties tot aan websites en sociale media. Qua invloedsfeer beoordelen wij onze diensten en producten op hun milieu-impact en zoeken naar duurzamere alternatieven als steun aan het wereldwijde klimaatbeleid.

2) Dialoog, transparantie en integriteit
Het voorkomen van corruptie, facility payment, omkoping, het stimuleren van eerlijke concurrentie en het respecteren van eigendomsrechten zien wij als basis van ons dagelijks handelen. Het management van Mondial Movers ziet het als haar eerste taak deze waarden te beschermen en te communiceren in alle relaties.

3) Duurzaamheid verankering in de inkoop
Hiervoor is een gedragsregel opgesteld die teruggrijpt tot aan de UN Global Compact. De gedragsregel wordt gecommuniceerd met alle bestaande en toekomstige leveranciers en het commitment van de leverancier is de basis voor het bestendigen van de relatie met de betrokken leverancier. Bij inkoop zal gestreefd worden naar een duurzaam alternatief

4) Milieuvriendelijke kantoororganisatie
Dit is geborgd als onderdeel van het milieumanagementsysteem ISO 14001, dat uitgaat van continue verbetering t.o.v. voorgaande jaren. Dit natuurlijk gerelateerd aan de veranderingen binnen de organisatie. Onderdeel van het ISO 140011 milieumanagementsysteem is verder dat Mondial Movers zich sterk maakt tot het uitdragen van de boodschap tot de noodzaak tot bescherming c.q. verbetering van de leefomgeving en mogelijk ook stakeholders ondersteunt bij het realiseren van verbetertrajecten.

5) Goed werkgeverschap en maatschappelijke betrokkenheid
Binnen Mondial Movers BV is dit geborgd binnen het IiP gecertificeerde personeelsmanagementsysteem. De uitdagingen binnen IiP worden binnen en buiten Mondial Movers gedeeld. Wij zien dit als onze bijdrage aan een eerste stap op weg naar wereldwijde verbeterde arbeidsomstandigheden.
Qua relatie met de wereld om ons heen kan ieder onderdeel van Mondial Movers specifieke doelstellingen formuleren. Mondial Movers BV heeft al in 2008 een sponsorbeleid geformuleerd. Hieruit volgt dat de aandacht van sponsoring zal liggen op het gebied van die kunstuitingen die een relatie hebben met het bedrijf of de (verhuis)branche. Naast opdrachten aan kunstenaars bij speciale gelegenheden, is het ook in 2013 weer gelukt een gesponsorde aankoop te doen. De komende jaren zal er bijzondere aandacht worden geschonken aan de relatie tussen individuele kunstenaars en Mondial Movers, onder andere door het verstrekken van opdrachten. Doel is te komen tot een continue zichtbare relatie tussen Mondial Movers en de kunst in z’n geheel. Natuurlijk zullen de aankopen en opdrachten altijd voldoen aan het gestelde in het sponsorbeleid.

In 2014 is De Stichting Verhuisfamilie opgericht. Doel van de stichting is verhuishulp te verlenen aan eenzame en minvermogende burgers. Mondial Movers is founding partner en begunstiger van deze stichting, die verder zelfstandig en onafhankelijk opereert (www.verhuisfamilie.nl). Het blijvend ondersteunen van de Stichting, waarvoor Mondial Movers de MDH Vrijwilligersprijs 2014 mocht ontvangen, is als doelstelling vastgelegd.

Mondial Movers en de Mondial Verhuisbedrijven zijn actief op milieugebied daar waar het niet alleen de CO2 uitstoot betreft. Er zijn al stappen genomen met betrekking verlichting in de kantoren en loodsen, het plaatsen van zonnepanelen, een micro-windturbine, het investeren in AA-label auto’s en EEV-verhuiswagens, het verder promoten van dubbelzijdig printen en het meer en meer voeren van digitale dossiers. Qua wagenpark zijn er al in 2011 grote stappen genomen door het in gebruik nemen van verschillende elektrische auto’s en het streven is om schone vormen van transport op alle manieren te blijven ondersteunen en promoten. Meer en meer zullen complete verhuizingen door ons worden met gebruikmaking van “schone” transportmiddelen. Wij willen het het aandeel elektrische voertuigen binnen de vloot zo groot mogelijk te maken. Wij streven er naar vanuit logica, verantwoordelijkheid en mogelijkheden om positief bij te dragen aan het wereldwijde milieubeleid, door het naleven van de gedachte: ”wat goed is voor de wereld, is ook goed voor ons en voor onze opdrachtgevers”.

Mondial Movers BV is sinds 2009 een CO2-neutrale onderneming. Op basis van een eerdere berekening en certificatie van de “Carbon Footprint” van ons bedrijf door TüV Nord, een van de weinige door de VN geaccrediteerde organisaties die dit mag op basis van de standaard TN-CC 010:2008-0, hebben wij vanaf 2010 de berekeningen intern uitgevoerd en laten toetsen door Soil and More. Via Soil and More zal ook de komende jaren de benodigde CO2-compensatie worden zeker gesteld. Beleid binnen Mondial Movers is er op gericht om jaarlijks het te compenseren tonnage CO2 te verminderen door het aanwenden van alternatieve energie en het terugdringen van vervuilend gebruik. Het staat alle zelfstandige onderdelen vrij hier op hun eigen wijze invulling aan te geven.

Mondial Movers streeft naar een goede beheersing van de effecten op de gebieden Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu door het handelen van haar organisatie. Hiertoe zullen de interne processen, zoals het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001, personeelsmanagementsysteem IiP, milieumanagementsysteem ISO 14001, Arbo-Veiligheidsmanagementsyteem OHSAS 18001 en het Duurzaamheidsbeleid conform ISO 26000, waar mogelijk door derden worden ge-audit.
In 2011 mocht Mondial Movers BV het eerste bedrijf zijn dat de Zelfverklaring ISO 26000 conform de NPR9026(concept) mocht uitgeven. Het is ons streven de Zelfverklaring, met de achterliggende documentatie, regelmatig te toetsen.

In 2011, 2012 en 2013 hebben wij meegedaan met de Transparantiebenchmark van het Ministerie van EZ, en mochten wij, tot ons grote geluk, in 2011 en 2012 de Kristalprijs ontvangen als Beste MKB-bedrijf van Nederland. In 2013 zijn wij als tweede geëindigd. Jammer genoeg staat de benchmark vanaf 2014 niet meer open voor MKB-bedrijven. Over het jaar 2013 is, door onderbezetting op het kantoor van Mondial Movers geen jaarverslag opgemaakt. In 2015 is het gelukt om over de jaren 2013 en 2014 te rapporteren, op een wijze dat ons jaarverslag kan dienen als voorbeeld voor die bedrijven die overwegen een sociaaleconomisch jaarverslag te publiceren als onderdeel van hun MVO-beleid. Het streven is iedere twee jaar een verslag te presenteren.

In 2014 is het startsein gegeven voor de transitie van Mondial Movers van “De Vriendelijke Verhuizer” naar Mondial Movers, “De Vriendelijkste Verhuizer”. Hoe e.e.a. getoetst moet gaan worden is nu nog onzeker, maar het streven om zowel klantvriendelijk, prijsvriendelijk, maatschappijvriendelijk, milieuvriendelijk, mensvriendelijk en diervriendelijk te zijn zal zwaar meewegen in toekomstige operationele- en beleidsbeslissingen.

Omdat Mondial Movers zich beweegt in een continue veranderde wereld, waaraan de aan haar organisatie gestelde eisen en de door haar te benutten kansen zich voortdurend aanpassen, is ook deze beleidsverklaring onderhevig aan veranderingen. Wij kiezen er voor de huidige versie algemeen bekend te maken aan alle betrokkenen en geïnteresseerden via onze website www.mondial-movers.nl. De verklaring is vanaf de website te downloaden. Daarnaast worden relevante gedeelten uit deze verklaring overgenomen in de factsheet “Mondial Movers” en bij presentaties aan derden.

Alblasserdam, januari 2018
T. Stuij, directeur Mondial Movers