Logo klantenvertellen.nl

9.0 score 100% aanbeveling

Leveranciersgedragscode

Mondial Movers stelt zich tot doel om voortdurend te werken aan een verminderde belasting op milieu en maatschappij per geleverde prestatie of inzet. Onze leveranciers zijn hierbij onze partners. Mondial Movers streeft naar een duurzame relatie en samenwerking met haar leveranciers, waarbij wederzijds eerlijk en integer handelen de basis vormt.

Diensten en producten die door Mondial Movers geleverd worden, dienen minimaal de kwaliteit te hebben die met onze opdrachtgevers is overeengekomen, maar zullen tevens moeten voldoen aan:

 • De door Mondial Movers gestelde eisen voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid, en milieu;
 • De van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
 • Maatschappelijke wensen op het gebied van duurzaam ondernemen; zowel milieu-, sociale-, als ethische aspecten.

De organisatie van Mondial Movers werkt volledig volgens de ISO 26000 richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Deze is onder andere is gebaseerd op de OESO-richtlijnen voor multinationals, de VN Global Compact, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM), en de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) Verklaring over Fundamentele Principes en Rechten op het Werk. Mondial Movers onderschrijft de doelstellingen van de Aims for Human Rights organisatie.

Mondial Movers doet bij voorkeur zaken met leveranciers die handelen in de geest van de hierboven uiteengezette gedachte. Op basis hiervan heeft Mondial Movers deze leveranciersgedragscode opgesteld. De gedragscode geldt als een aanvulling op andere, reeds bestaande afspraken en overeenkomsten tussen Mondial Movers en haar leveranciers, als ook eventuele productgerelateerde duurzaamheidswensen.

Mondial Movers verwacht verder dat haar leverancier voldoet aan de volgende punten, hetgeen de leverancier bevestigd d.m.v. ondertekening van dit document.

Algemeen

 1. Het management van de leverancier is binnen haar invloedssfeer verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van deze gedragscode.
 2. De leverancier waarborgt op haar beurt dat haar toeleveranciers zo veel als mogelijk handelen in de geest van deze gedragscode. Leverancier verplicht zich tot melding van eventuele conflictsituaties die ontstaan in de toeleveranciers keten.
 3. De leverancier zal Mondial Movers, op diens redelijk verzoek, voorzien van informatie over bovenstaande punten. Mondial Movers behoudt zich in dit verband tevens het recht op controle voor.

  Voldoen aan criteria van wet- en regelgeving, algemene richtlijnen, en integriteit

 4. De leverancier leeft de wetten en regels na van de landen waarin zij opereert.
 5. De leverancier hanteert de principes van goed bestuur, transparant en eerlijk handelen, en integriteit in haar bedrijfsvoering. De leverancier onderneemt volgens eerlijke en goede bedrijfspraktijken.
 6. De leverancier erkent de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM).
 7. De leverancier erkent de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) Verklaring over Fundamentele Principes en Rechten op het Werk, waarbij specifiek veel waarde wordt gehecht aan het uitsluiten van gedwongen arbeid en kinderarbeid, en het voldoen aan de richtlijnen voor werktijden en minimumloon.
 8. De leverancier hanteert de principes van goed werkgeverschap, waarin arbeidsvoorwaarden, welzijn en ontwikkeling van haar medewerkers is gewaarborgd.
 9. De leverancier biedt haar medewerkers een arbeidsovereenkomst conform de Wet CAO.
 10. De leverancier heeft een sociaal beleid voor haar medewerkers geformuleerd, met daarin opgenomen onder meer de gewenste omgangsnormen en het uitsluiten van discriminatie, pesterij en/of intimidatie.
 11. De leverancier beschikt over een beleid en managementsysteem voor het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van haar medewerkers, hetzij conform OHSAS 18000, hetzij een eigen systeem.
 12. De leverancier betrekt haar medewerkers in de besluitvormingsprocessen.
 13. De leverancier concurreert op eerlijke wijze in de marktgebieden waarin zij actief is, en respecteert de intellectuele eigendomsrechten van derden.
 14. De leverancier verstrekt haar klanten complete, juiste en begrijpelijke informatie over haar producten, diensten en contractvoorwaarden.
 15. Zakelijke besluiten van medewerkers van de leverancier mogen niet worden beïnvloed door andere factoren dan zakelijke overwegingen.
 16. De leverancier doet geen betalingen aan politieke partijen en organisaties of de vertegenwoordigers daarvan.
 17. De administratieve boeken en bescheiden en de ondersteunende documenten van de leverancier moeten de aard van de onderliggende transacties nauwkeurig beschrijven en weerspiegelen. Er mogen geen geheime of niet vastgelegde rekeningen, fondsen of activa worden geopend, verworven of onderhouden.

  Voldoen aan verwachtingen van kwaliteit, milieu, en duurzaamheid

 18. De leverancier beschikt over een kwaliteitssysteem, hetzij conform ISO 9001, hetzij een eigen systeem.
 19. De leverancier beschikt over een milieuzorgsysteem, hetzij conform ISO 14001 of EMAS, hetzij een eigen systeem.
 20. De leverancier hanteert een positieve aanpak met betrekking tot diverse milieukwesties gerelateerd aan haar ondernemen. De leverancier voldoet aan, of indien mogelijk overtreft, de normen die gesteld worden door milieuwetten en -regels die van toepassing zijn op haar bedrijfsvoering.
 21. De leverancier zal zich actief inzetten om te komen tot duurzame oplossingen in haar producten, diensten en bedrijfsvoering, o.a. m.b.t. energieverbruik, emissies, transport, verpakking, materiaalefficiency, recycling en hergebruik. Deze inspanningsverplichting wordt bij voorkeur uitgedrukt in een MVO beleidsverklaring.